Landsskatteretten

Landsskatteretten er et landsdækkende uafhængigt nævn, der består af en ledende retsformand, et antal retsformænd og 34 retsmedlemmer


Ledende retsformand Susanne Dahl

Susanne Dahl er ledende retsformand og Anders Vangsø Mortensen, Søren Kjær Madsen og Poul Bostrup er retsformænd. Retsformændene er jurister, hvilket er et krav i skatteforvaltningsloven.

Landsskatterettens medlemmer er udnævnt af Folketinget og skatteministeren for en periode på seks år.

Landsskatteretten træffer afgørelser i sager, der bliver forberedt af Skatteankestyrelsen. Derudover kommer styrelsen med forslag til, hvordan sagen skal afgøres. Landsskatteretten er imidlertid uafhængig, og den er derfor ikke bundet af forslaget. Retten træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Landsskatteretten har adresse på Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V, hvor retsformændene har kontor.

Der holdes retsmøder 

 • Ved Vesterport 6, 4. sal 1612 København V
 • Glarmestervej 4, 8600 Silkeborg

Retsmedlemmer

 • Se en oversigt over medlemmer af Landsskatteretten

  Udnævnt af Folketinget:

  • Kristian Thulesen Dahl (DF)
  • Steffen Kjærulff-Schmidt (DF)
  • Peter Skaarup (DF)
  • Charlotte Antonsen (V)
  • Torsten Schack Pedersen (V)
  • Otto Brøns-Petersen (LA)
  • Klaus Hækkerup (S)
  • Carsten Hansen (S)
  • Ole Stavad (S)
  • Vagn Kjær-Hansen (SF)
  • Poul Overlund-Sørensen (SF)


  Udnævnt af skatteministeren:

  • Advokat Mette Vestergaard Huss
  • Direktør Henrik Bach Mortensen
  • Registreret revisor Erik Harbo Larsen 
  • Byretsdommer Bodil Toftemann, Københavns Byret
  • Byretsdommer Marianne Madsen, Københavns Byret
  • Byretsdommer Poul Erik Nielsen, Retten i Aalborg
  • Byretsdommer Karin Bøgh Pedersen, Retten i Odense
  • Byretsdommer Niels Deichmann, Retten i Kolding
  • Byretsdommer Martin Koch Clausen, Københavns Byret
  • Byretsdommer Beth von Tabouillot, Retten i Lyngby
  • Landsdommer Jens Rosenløv, Østre Landsret
  • Landsdommer Hanne Harritz Pedersen, Vestre Landsret.
  • Landsdommer Henrik Gam, Østre Landsret
  • Landsdommer Henrik Estrup, Vestre Landsret


  Indstillet af organisationer og råd:

  • Statsaut.rev. John Bygholm - Indstillet af Dansk Erhverv
  • Direktør Tine Roed - Indstillet af Dansk Industri
  • Automekaniker Henrik Pedersen - Indstillet af Håndværksrådet
  • Husmand Henrik Bertelsen - Indstillet af Landbrug og Fødevarer
  • Analytiker Sune Christian Caspersen - Indstillet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Konsulent Henning Vadstrup - Indstillet af Trafikstyrelsen
  • Specialkonsulent, ingeniør Tomas Vive Larsen - Indstillet af Trafikstyrelsen
  • Juridisk chef Karoline Thomsen - Indstillet af autobranchen Danmark
  • Direktør Erik S. Rasmussen - Indstillet af De Danske Bilimportører

Mere information om Landsskatteretten

 • Hvilke sager afgør Landsskatteretten?

  Landsskatteretten afgør klager i sager, hvor klagen ikke afgøres af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, samt alle klager over Skatterådets afgørelser. Reglerne om, hvilke sager Landsskatteretten afgør, findes i skatteforvaltningslovens § 11 og § 35b.

  Landsskatteretten afgør klager over:

  • Afgørelser om selskabsskat, moms, told og afgifter, der er truffet af SKAT, Skattestyrelsen og Toldstyrelsen
  • Skatterådets afgørelser
  • Afgørelser i alle principielle sager, der ellers ville blive afgjort af ankenævn eller Skatteankestyrelsen
  • Afgørelser i sager, som udspringer af samme forhold som sager, der i øvrigt verserer ved Landsskatteretten
 • Hvordan afgør Landsskatteretten sager?

  Landsskatteretten afgør sager ved skriftlig votering eller på retsmøder. 

  Læs mere om retsmøder på denne side

  Uanset om sager afgøres ved skriftlig votering eller retsmøder, skal der i afgørelsen deltage mindst én retsformand og mindst to retsmedlemmer. Den ledende retsformand kan efter indstilling fra Skatteankestyrelsen bestemme, at en kontorchef eller en anden ansat i Skatteankestyrelsen kan agere som retsformand i afgørelsen af en klage. Dette gælder imidlertid ikke sager af principiel karakter og sager, hvor der er uenighed om afgørelsen.

  Hvis retsmedlemmerne ikke er enige om sagens afgørelse, træffes der afgørelse efter flertallet. I tilfælde af stemmelighed er retsformandens stemme afgørende. Hvis retsmedlemmerne er uenige, fremgår det af afgørelsen, så klageren kan se det. Klageren kan også se begrundelsen for mindretallets votering. 

 • Hvor kan jeg finde Landsskatterettens afgørelser?

  Landsskatteretten formidler sin praksis gennem udvælgelse og offentliggørelse af afgørelser af principiel eller almen interesse. Du kan finde afgørelserne her:

  Arkiv over domme, kendelser mv.

  Landsskatteretten offentliggør desuden afgørelser vedrørende ligning, moms, told og afgifter i en afgørelsesdatabase:

  Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet

 • Vil du vide mere om Landsskatteretten?

  Ønsker du uddybende oplysninger om Landsskatterettens organisering og sagsgange, kan du læse mere i forretningsordenen.

  Find Landsskatterettens forretningsorden på siden Love og regler

  Søger du statistikker vedrørende Landsskatterettens sagsbehandling, kan du kigge i vores sagsstatistikker: 

  Mål og resultater

Landsskatterettens processpil

Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen arrangerer hvert år processpil, hvor studerende prøver kræfter med skatteretten i praksis.

Læs mere om Landsskatterettens processpil her