Ankenævn

Ankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser på en lang række områder – herunder klager vedrørende fysiske personers indkomstansættelse, dødsboer, vurdering af fast ejendom, fastsættelse af afgiftspligtig værdi af køretøjer mm.

Ankenævnenes sager bliver forberedt af Skatteankestyrelsen, der er sekretariat for dem. Skatteankestyrelsen indhenter og samler de relevante oplysninger og forbereder sagerne, inden de bliver forelagt til afgørelse i ankenævnene. Derudover kommer Skatteankestyrelsen med et forslag til, hvordan sagerne skal afgøres.

Ankenævnene er uafhængige, og de er derfor ikke bundet af Skatteankestyrelsens forslag. Nævnene træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Bekendtgørelser og bestemmelser

Find bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse på siden love og regler.

Find forretningsordenerne for skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn på siden love og regler.

Ankenævnenes sagsområder fremgår af skatteforvaltningsloven.