Privatlivspolitik

I Skatteankestyrelsens privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi behandler personoplysninger, og læse om, hvilke rettigheder du har

Skatteankestyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af klager. Vi håndterer, opbevarer og videregiver personoplysninger efter de gældende regler og anbefalinger. Det er bl.a. EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der sætter rammerne for, hvordan Skatteankestyrelsen skal behandle dine oplysninger.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information, som direkte eller indirekte kan henføres  til en fysisk person. Dette kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der fx er tale om enkeltmandsvirksomheder eller aktionærer i et selskab.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, opbevaring, videregivelse og sletning.

Skatteankestyrelsen er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Skatteankestyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Det betyder, at det er Skatteankestyrelsens ansvar, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og love, også selvom nogle personoplysninger bliver behandlet af Skatteankestyrelsens eksterne databehandlere, fx it-leverandører. Det er også Skatteankestyrelsen, du skal kontakte, hvis du ønsker at bruge din ret til fx at få indsigt i dine personoplysninger eller ønsker at få rettet dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Du finder vores kontaktoplysninger her

Se, hvordan du sender Digital Post til os

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Hvis du har klaget over en afgørelse, behandler Skatteankestyrelsen i første omgang de personoplysninger, som du selv har indsendt til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen behandler også personoplysninger om dig, som vi modtager fra afgørelsesmyndigheden, idet vi beder om at få det materiale, som har dannet grundlag for den afgørelse, du har klaget over.

Formålet med Skatteankestyrelsens behandling af personoplysninger

Skatteankestyrelsen behandler personoplysninger som led i de opgaver, vi har som offentlig myndighed. Vi behandler dine personoplysninger som led i behandlingen af din klage.

Videregivelse af personoplysninger

Skatteankestyrelsen kan videregive personoplysninger til andre offentlige myndigheder, som led i de opgaver, vi har som offentlig myndighed.

Vi kan give oplysninger videre til eksempelvis det nævn, der skal træffe afgørelse i din sag, hvis ikke det er Skatteankestyrelsen selv, dvs. enten Landsskatteretten, et skatteankenævn, vurderingsankenævn eller et motorankenævn. Vi kan også give oplysninger videre til Skatteforvaltningen og domstolene.

Skatteankestyrelsen videregiver i visse situationer personoplysninger til andre, fx videregiver vi personoplysninger til din eventuelle rådgiver eller repræsentant, hvis du har bedt dem om at indgive en klage på dine vegne.

Dine rettigheder

Du har ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Skatteankestyrelsens behandling af personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du finder vores kontaktoplysninger her

Læs mere om dine rettigheder ved at trykke på dem. 

 • Ret til underretning

  Du har ret til at blive underrettet, når Skatteankestyrelsen indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen. Skatteankestyrelsens pligt til at underrette dig kan i visse situationer være undtaget. Dette gælder fx hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

 • Ret til indsigt

  Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Skatteankestyrelsens behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 • Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænset behandling

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle disse begrænsede oplysninger - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 • Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Du finder link til vejledning om de registreredes rettigheder her

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som Skatteankestyrelsen indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i Skatteankestyrelsens it-systemer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kategorien af registrerede, kategorien af personoplysninger, princippet om opbevaringsbegrænsning og hensynet til anden lovgivning, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver

Der er i Skatteministeriet udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er databeskyttelsesrådgiver for Skatteministeriets departement, Skatteforvaltningen, Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen. 

Databeskyttelsesrådgiveren er kontaktpunktet for borgere og virksomheder ved behandling af personoplysninger. Du kan henvende dig til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om Skatteankestyrelsens behandling af personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.

Læs mere om Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Kontaktoplysninger til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder.

 • Mail: dpo@ufst.dk
 • Brevpost:
  Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  Att: Databeskyttelsesrådgiver
  Informationssikkerhed og Databeskyttelse
  Osvald Helmuths Vej 4
  2000 Frederiksberg

Organisatorisk er databeskyttelsesrådgiveren forankret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren

Bemærk, at når du sender en almindelig mail, er den ikke krypteret. Du skal sende din mail krypteret, hvis den indeholder følsomme personoplysninger, oplysninger om cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller øvrige oplysninger, som bør beskyttes.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Love og regler

Der er flere love, som regulerer behandlingen af personoplysninger. Reglerne skal beskytte personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger.

Se regler om behandling af personoplysninger