Velkommen til skatteankenævnene

For at klæde dig godt på til dit arbejde som ankenævnsmedlem i et skatteankenævn, har Foreningen af Danske Skatteankenævn og Skatteankestyrelsen i samarbejde forberedt et indslusningsforløb for dig. Forløbet skal give dig indblik i væsentlige aspekter ved dit arbejde i den nye ankenævnsstruktur, og det første indblik får du online – lige her i denne velkomstvideo, som vil tage dig igennem fem korte elementer med det formål at introducere dig til medlemskabet og det tilrettelagte forløb

  • Visionen for skatteankenævnsarbejdet af skatteminister Morten Bødskov
  • Skatteankenævnenes geografiske placering
  • Velkommen til Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) af formand Richard Petersen
  • Sekretariatssamarbejdet af Skatteankestyrelsens direktør Winnie Jensen
  • Indslusningsforløbets indhold

Effektiv klagesagsbehandling og rettidige afgørelser er nøgleelementer i klagesystemet og aftalen om en ny ankenævnsstruktur. En struktur der skal være med til at fremtidssikre en stærk lægmandsinstitution og den lokale forankring af skatteankenævnene

Som ankenævnsmedlem er du en del af klagesystemet, som afgør klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Systemet består af Landsskatteretten, skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn med Skatteankestyrelsen som sekretariat. Skatteankenævnene er den lokale klageinstans, der behandler sager om personbeskatning.

I videoen nedenfor kan du høre skatteminister Morten Bødskov byde dig velkommen.

Med den nye skatteankenævnsstruktur er skatteankenævnene geografisk placeret i hele Danmark med 22 lokale nævn med i alt 176 medlemmer. Denne placering bidrager til at sikre lokal forankring af nævnene, så klager bliver afgjort tæt på borgere og virksomheder. På kortet nedenfor ser du nævnenes kredsinddeling i landet. I alt er der 166 medlemmer fordelt ud over de 22 nævn samt 10 medlemmer som er geografisk ubundne. 

Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) arbejder for, at skatteankenævnene kan leve op til borgernes såvel som det offentliges forventninger om en retssikkerhedsmæssig forsvarlig klagebehandling

Som nævnenes repræsentant samarbejder FDS tæt med Skatteankestyrelsen for at varetage skatteankenævnenes fælles interesser.

I videoen nedenfor kan du høre formanden for FDS Richard Petersen byde dig velkommen.

Skatteankestyrelsen er sekretariat for skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn samt Landsskatteretten. Det betyder, at de behandler og forbereder afgørelsesudkast i forbindelse med klager over afgørelser truffet af Skatteforvaltningen. Udkastene forelægges ankenævnene, der træffer afgørelse i sagerne.

Skatteankestyrelsen er en uafhængig styrelse under Skatteministeriet. Deres hovedopgave er at være sekretariat for afgørelsesmyndighederne, og dermed bidrage til at sikre kompetent, effektiv og uafhængig klagebehandling på skatte- og vurderingsområdet. I de fleste tilfælde er det Landsskatteretten eller ankenævnene, der træffer afgørelse i sagerne. Der er dog visse sagsområder, hvor Skatteankestyrelsen selv træffer afgørelse. 

Direktøren i Skatteankestyrelsen hedder Winnie Jensen, og i videoen nedenfor vil hun gerne byde dig velkommen og fortælle om det kommende samarbejde.

Et indslusningsforløb skal bidrage til at give dig en fortrolighed med alt det, der følger med arbejdet som nævnsmedlem

Skatteankestyrelsen og formandskabet for FDS har i samarbejde tilrettelagt et indslusningsforløb til dig, så du får en god start i arbejdet som ankenævnsmedlem.

Forløbets indhold er centreret om fem hovedtemaer, som er centrale i arbejdet som nævnsmedlem i et skatteankenævn:

Skatteankenævn: lægmandsrollen, organisation, samfundsopgaven og den politiske linje

Skattefaglighed: skattesystemet, beslutningsrum, sagsgang og regler for medlemmer

Mødeforberedelse: Mødet i praksis, sekretariatsfunktionen

Mødet: Din rolle, mødeledelse og sagens gang

IT og praktik: IT-anvendelse og First Agenda

Du vil høre mere om indslusningsforløbets elementer i den kommende tid.

Du vil inden længe modtage en invitation til det konstituerende møde i din kreds.

Hvis du i mellemtiden har spørgsmål til indslusningsforløbet kan du skrive til
nævnspostkassen Naevn@sanst.dk

Vi ser meget frem til at kunne byde dig velkommen.