Ankenævn

Skatte- og vurderingsankenævnene er lokale nævn, hvor medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsernes indstillinger. Skatteankenævnene suppleres tillige med 10 særlige medlemmer, som har skattefaglig indsigt. Motorankenævnene er lokale nævn med sagkyndige medlemmer.

Ankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser på en lang række områder – herunder klager vedrørende fysiske personers indkomstansættelse, dødsboer, vurdering af fast ejendom, fastsættelse af afgiftspligtig værdi af køretøjer mm.

Sagsområderne fremgår af skatteforvaltningsloven.

Disse sager bliver forberedt af Skatteankestyrelsen, der er sekretariat for ankenævnene. Skatteankestyrelsen indhenter og samler de relevante oplysninger og forbereder sagerne, inden de bliver forelagt til afgørelse i ankenævnene. Derudover kommer Skatteankestyrelsen med et forslag til, hvordan sagen skal afgøres. Ankenævnene er uafhængige, og de er derfor ikke bundet af Skatteankestyrelsens forslag. Nævnene træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Hvordan træffer ankenævnene afgørelser?

Hvert ankenævn vælger en formand og en eller to næstformænd blandt nævnets medlemmer. For at et ankenævn kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer eller deres suppleanter – heriblandt formanden eller en næstformand – deltage i afgørelsen.

Et ankenævn kan vælge at dele sig op i besluttende led bestående af mindst tre medlemmer, hvoraf én skal være formanden eller en næstformand. For at et besluttende led kan træffe en afgørelse, skal mindst tre medlemmer eller deres suppleanter deltage i afgørelsen. Ethvert medlem kan dog kræve at få en sag forelagt for hele nævnet.

Bekendtgørelser og bestemmelser

Find bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse på siden love og regler.

Find forretningsordenerne for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fællesankenævn og motorankenævn på siden love og regler.

Håndbogen "Bestemmelser for ankenævn"