Genoptagelse og omvurdering

Har du har bedt om genoptagelse af en vurdering, eller har du modtaget en omvurdering af din ejendom? Få svar på spørgsmål om at klage.

Ombygning

Genoptagelse af en vurdering og afslag på genoptagelse

Hvis du har anmodet Vurderingsstyrelsen om at genoptage en ejendomsvurdering, kan du klage, hvis Vurderingsstyrelsen har givet dig et afslag på din anmodning. Du kan også klage, hvis Vurderingsstyrelsen har genoptaget vurderingen, og du har modtaget et brev med en (ny) vurdering.

Du skal følge klagevejledningen i den afgørelse, du klager over. Vær opmærksom på, at der er en frist for at klage på 3 måneder.

Omvurdering

Eksempler på hvornår ejendomme omvurderes

Vurderingsstyrelsen omvurderer blandt andet, hvis en ejendom er nybygget eller betragtes som ny, efter nedrivning, efter visse om- og tilbygninger, ved ændring af grundareal, ved ændret anvendelse eller hvis vurderingen påvirkes af en lokalplan.

Læs mere om omvurdering på Vurderingsstyrelsens hjemmeside 

Muligheder for at klage

Du kan klage over omvurderinger, hvor klagefristen ikke er udløbet. Klagefristen for omvurderinger pr. 1. oktober 2020 er 1. juli 2021, og fristen er derfor udløbet. Hvis du klager over omvurderingen, bliver klagen behandlet i prisniveauet for 2011, hvis ejendommen er en ejerbolig. For andre ejendomme behandles klagen i prisniveauet for 2012.

Hvis du har fået brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger fra Vurderingsstyrelsen, kan du klage over omvurderinger for perioden 2013-2020. Gør du det, bliver vurderingen behandlet i prisniveauet for det år, du klager over (aktuelt niveau). Du kan også klage, selv om du tidligere har klaget over en omvurdering for perioden 2013-2020. Vær opmærksom på klagefristen i brevet fra Vurderingsstyrelsen.

Læs mere om mulighederne for at klage over historiske vurderinger 

Sådan behandler vi din sag

Se de trin, som en klagesag om en omvurdering, en genoptaget vurdering eller et afslag på genoptagelse typisk går igennem, inden der træffes en afgørelse.

 • Du sender din klage til Skatteankestyrelsen

  Du skal huske følgende:

  • Du skal sende din klage via Skatteankestyrelsens online klageformular. Læs mere her, hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post 
  • Du skal indbetale et klagegebyr samtidig med, at du indsender din klage, da klagen ellers bortfalder. Du kan læse mere om klagegebyret på denne side.
  • Klagen skal være skriftlig
  • Klagen skal være begrundet
  • Alle de punkter, du klager over, skal angives
  • Du skal vedhæfte en kopi af den afgørelse, du klager over
  • Du skal vedhæfte en kopi af myndighedens sagsfremstilling, hvis du har modtaget en
  • Du skal desuden vedhæfte kopi af samtlige dokumenter, der støtter og underbygger din klage
  • Skriv også, om du vil have et møde med sagsbehandleren.


  Du kan klikke her for at komme til klageformularen

 • Du får en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen
  • Vi sender en bekræftelse til dig om, at vi har modtaget din klage. Vi sender bekræftelsen med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post her
  • I bekræftelsen beder vi dig tage stilling til, om du vil have din sag afgjort af Landsskatteretten. Sagen bliver afgjort af et ankenævn, medmindre du beder om, at Landsskatteretten træffer afgørelse.
  • Vi underretter Vurderingsstyrelsen om din klage
  • Vurderingsstyrelsen sender deres materiale om sagen til Skatteankestyrelsen - Vurderingsstyrelsen kan dog beslutte at genoptage din ejendomsvurdering, hvis du er enig i dette
  • Hvis Vurderingsstyrelsen har bemærkninger til din klage, sender vi dem til dig, og du får en frist til at kommentere dem. Du indsender dine kommentarer gennem formularen på denne side
 • Sagen afventer behandling

  Vi vil behandle din sag så hurtigt som muligt, men sagsbehandlingstiden kan være lang. Det skyldes, at vi har en meget stor mængde sager. Sagerne behandles i den rækkefølge, vi modtager dem, og alle sager får en grundig behandling.

 • Sagsbehandlingen begynder
  • En sagsbehandler læser din klage og den afgørelse, du klager over
  • Sagsbehandleren sætter sig ind i sagens andre bilag og oplysninger
  • Sagsbehandleren finder de relevante retsregler.
 • Møde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler
 • Skatteankestyrelsen sender evt. en sagsfremstilling til dig
  • Hvis Skatteankestyrelsen ikke mener, at din klage skal imødekommes fuldt ud, sender vi en sagsfremstilling til dig
  • Sagsfremstillingen beskriver sagens faktiske forhold, hvordan Skatteankestyrelsen mener, at sagen skal afgøres og begrundelsen for Skatteankestyrelsens vurdering
  • Du sender dine eventuelle kommentarer til sagsfremstillingen til Skatteankestyrelsen. Send dine kommentarer gennem formularen på denne side
  • Når vi sender dig en sagsfremstilling, giver vi dig samtidig mulighed for at bede om et møde med et ankenævn eller Landsskatteretten
  • Skatteankestyrelsen fortsætter behandlingen af sagen og sender herefter sagen til et vurderingsankenævn, et fællesankenævn eller Landsskatteretten, der træffer afgørelse.
 • Møder med Landsskatteretten og ankenævn
 • Du modtager din afgørelse
  • Det er et vurderingsankenævn eller fællesankenævn, der træffer afgørelse i sagen, medmindre du har valgt, at sagen skal afgøres af Landsskatteretten. Hvis sagen handler om afslag på genoptagelse, bliver den afgjort af Skatteankestyrelsen.
  • Vi sender dig en afgørelse ca. 18-30 måneder efter, at vi har modtaget din klage. I sager om fradrag for forbedring af grundværdien er der store forskelle på sagsbehandlingstiderne, som afhænger af, hvornår der er klaget. Du får den forventede sagsbehandlingstid oplyst samtidig med vores bekræftelse af, at vi har modtaget klagen
  • Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du indbringe sagen for domstolene
  • Du får en klagevejledning sammen med afgørelsen.