Erhvervsejendom mv.

I løbet af 2021 og 2022 bliver det muligt at klage over de vurderinger af erhvervsejendomme, landbrug, gartneri, skovbrug, ubebyggede grunde, visse ejerboliger mv., der er foretaget i 2013-2020

Erhverv - M

Du kan klage over vurderinger for 2013-2020, hvis du har modtaget brevet Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger fra Vurderingsstyrelsen. Du kan også vente med at klage, til du modtager en ny vurdering.

Vurderingsstyrelsen sender løbende breve ud til en række ejere af erhvervsejendomme mv. om, at de kan klage over historiske vurderinger. Brevet hedder Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. På denne side kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at klage.

Du kan også finde vejledning om ejendomsvurdering på Vurderingsstyrelsens hjemmeside.

Gå til Vurderingsstyrelsens hjemmeside

Hvem kan klage?

Det er ikke kun nuværende ejere, der får besked fra Vurderingsstyrelsen om, at de nu kan klage over historiske vurderinger.

Man kan klage over vurderinger for de år, hvor man opfylder et eller begge af disse kriterier:

 • man ejer eller har været ejer af ejendommen
 • man skal betale eller har betalt ejendomsværdiskat eller grundskyld (ejendomsskat) på baggrund af vurderingen.

Du kan derfor modtage et brev om, at du kan klage, selv om du ikke længere ejer den ejendom, brevet handler om.

Hvilke typer ejendomme er omfattet af muligheden for at klage?

Vurderingsstyrelsen sender løbende breve ud til ejere af en række ejendomme om, at de kan klage. Man kan ikke klage, før man får besked. De ejendomme, hvor der som udgangspunkt kan klages over vurderingen, er:

 • erhvervsejendomme, fx forretninger, fabrikker, lagerejendomme og kontorbygninger
 • ubebyggede grunde
 • land- og skovejendomme
 • blandet bolig og erhverv (der er registreret erhverv på ejendommen)
 • ejerboliger med grunde på minimum 2 ha
 • ejerboliger, som har været registreret som erhverv i en del af eller hele perioden 2013-2020
 • ejendomme ejet af staten, en region eller en kommune
 • ejendomme, der er vurderet til 0 eller er undtaget fra vurdering.

Klageadgangen omfatter historiske vurderinger (2013-2020)

Vurderingerne fra 2011 til 2020 kaldes for de historiske vurderinger. I 2013 blev de offentlige vurderinger suspenderet, og det har de været frem til 2020. Det betyder, at Vurderingsstyrelsen som udgangspunkt har ført vurderingerne fra 2011 og 2012 videre. For nogle ejendomme er der senere blevet foretaget en omvurdering, og det er i stedet den, der er blevet videreført.

For erhvervsejendomme og ubebyggede grunde omfatter de historiske vurderinger, man kan klage over

 • årene 2014, 2016, 2018 og 2019
 • eventuelle omvurderinger.

For ejerboliger omfatter de historiske vurderinger, man kan klage over

 • årene 2013, 2015, 2017, 2018 og 2020
 • eventuelle omvurderinger.

Du kan se de historiske vurderinger på OIS. I de år, der ligger imellem de historiske vurderinger, viser OIS det foregående års vurdering. Der kan imidlertid kun klages over de historiske vurderinger.

Se vurderinger på OIS

Hvis du er i tvivl om, hvilke vurderinger du kan klage over, skal du kontakte Vurderingsstyrelsen på tlf. 7222 1630.

Klage over ét eller flere år?

Du får kun klagebehandlet de år, du klager over. Hvis du er uenig i vurderingen for flere år, bør du derfor klage for hvert år, hvor du er uenig i vurderingen.

Du skal betale et klagegebyr på 500 kr. for hvert år, som du klager over.

For landbrug, gartnerier og skovbrug bliver grundværdi som udgangspunkt klagebehandlet efter prisforholdene for 2012

Hvis du ikke ønsker grundværdien for landbrug, gartneri og skovbrug behandlet på baggrund af prisforholdene i 2012, skal du angive dette i din klage. Så vil grundværdien i stedet blive behandlet på baggrund af prisforholdene i det år, hvor vurderingen er foretaget. Du kan ikke ændre valget af prisforhold, når du har sendt klagen.

Andre erhvervsejendomme bliver behandlet på baggrund af prisforholdene for det år, der klages over.

Du kan vente med at klage, til de nye vurderinger sendes ud

Du kan kun klage én gang. Du kan klage, hvis du har modtaget brevet Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, eller du kan vente med at klage, til de nye vurderinger bliver sendt ud.

Du vil få et nyt brev fra Vurderingsstyrelsen, når de nye vurderinger sendes ud.

Er der fejl i BBR-oplysningerne om din ejendom?

Du kan selv rette oplysningerne på BBR. Skatteankestyrelsen har ikke mulighed for at rette fejlene for dig.

Se eller ret oplysninger på BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Hvis du har spørgsmål om BBR-oplysningernes betydning for din vurdering, kan du kontakte Vurderingsstyrelsen.

Klagen sendes til Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er sekretariat for vurderingsankenævnene, der afgør de fleste sager. Du skal som udgangspunkt benytte Skatteankestyrelsens klageformular, når du sender klagen.

Hvis du har fået et brev fra Vurderingsstyrelsen om, at du kan klage, kan du læse mere i brevet om, hvordan du klager, og hvad du skal være opmærksom på.

Husk, at din klage skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 90 dage fra datoen i brevet Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger fra Vurderingsstyrelsen.

Det koster 500 kr. at klage for hvert år, du klager over. Hvis du eksempelvis klager over vurderingerne for tre år, skal du i alt betale 1.500 kr. i klagegebyr. 

Klager du over vurderinger for flere ejendomme, skal du betale gebyr for hver ejendom.

Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Send en klage til Skatteankestyrelsen

Læs mere om klagegebyr

En klagesags typiske forløb

Du kan se en beskrivelse af et typisk sagsforløb her.

 • Du får besked om, at du kan klage

  Folketinget vedtog den 21. december 2020 en ændring til ejendomsvurderingsloven. Ændringen betyder, at Vurderingsstyrelsen i løbet af 2021 sender besked til ejere af blandt andet erhvervsejendomme om, at de kan klage over ejendomsvurderinger for perioden 2013-2020. Muligheden for at klage over disse vurderinger har været delvist suspenderet siden 2013. Adgangen til at klage over vurderingerne bliver derfor genåbnet. 

  Det er ikke muligt at klage efter ordningen om genåbning af klageadgangen, før du har modtaget en besked om, at du kan klage over din ejendomsvurdering. 

  Læs mere i nyheden "Klageadgang åbnes for erhvervsejendomme mv."

  Hvis du allerede har en klagesag om en ejendomsvurdering eller modtager en afgørelse fra Vurderingsstyrelsen - fx i forbindelse med en anmodning om genoptagelse rettet til Vurderingsstyrelsen, eller fordi du har fået en omvurdering - kan du læse mere om sagsgangen på siden "Genoptagelse og omvurdering"

 • Du sender din klage til Skatteankestyrelsen

  Du skal huske følgende:

  • Du skal sende din klage via Skatteankestyrelsens online klageformular. Læs mere her, hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post
  • Du skal indbetale et klagegebyr samtidig med, at du indsender din klage, da klagen ellers bortfalder
   Du kan læse mere om klagegebyret på denne side
  • Klagen skal være skriftlig
  • Klagen skal være begrundet
  • Den vurdering, du klager over, skal angives
  • Alle de punkter, du klager over, skal angives
  • Du skal vedhæfte en kopi af det brev, du har modtaget fra Vurderingsstyrelsen om, at du kan klage. Brevet har overskriften I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger
  • Du skal desuden vedhæfte kopi af samtlige dokumenter, der støtter og underbygger din klage.


  Du kan klikke her for at komme til klageformularen

 • Du får en bekræftelse på, at vi har modtaget din klage
  • Vi sender en bekræftelse til dig om, at vi har modtaget din klage. Vi sender bekræftelsen med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post her
  • Vi underretter Vurderingsstyrelsen om din klage
  • Vurderingsstyrelsen sender deres materiale om sagen til Skatteankestyrelsen - Vurderingsstyrelsen kan dog beslutte at genoptage din ejendomsvurdering, hvis du er enig i dette.
 • Sagen afventer sagsbehandling

  Vi vil behandle din sag så hurtigt som muligt, men sagsbehandlingstiden kan være lang. Det skyldes, at vi har en meget stor mængde sager. Sagerne behandles som udgangspunkt i den rækkefølge, vi modtager dem, og alle sager får en grundig behandling.

 • Sagsbehandlingen begynder
  • En sagsbehandler læser din klage og den afgørelse, du klager over
  • Sagsbehandleren sætter sig ind i sagens andre bilag og oplysninger
  • Sagsbehandleren finder de relevante retsregler.
 • Du modtager din afgørelse
  • Det er Skatteankestyrelsen eller et vurderingsankenævn, der træffer afgørelse i sagen, medmindre din sag bliver henvist til Landsskatteretten
  • Vi sender dig en afgørelse ca. 12-18 måneder efter, at vi har modtaget din klage. Du får den forventede sagsbehandlingstid oplyst samtidig med vores bekræftelse af, at vi har modtaget klagen.
  • Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du indbringe sagen for domstolene 
  • Sammen med afgørelsen får du en vejledning om, hvordan sagen kan indbringes for domstolene.

Reglerne om adgangen til at klage

Genåbningen af klageadgangen for erhvervsejendomme mv. er vedtaget af Folketinget den 21. december 2020.

Se det vedtagne lovforslag om ændring af ejendomsvurderingsloven mv. på Folketingets hjemmeside

Se reglerne om klagemyndighederne og om klagebehandlingen på skatteområdet

Har du andre spørgsmål om klage over ejendomsvurderingen?

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på denne side, er du velkommen til at kontakte vores telefonsupport.

Sådan kontakter du Skatteankestyrelsen