Ejerbolig

Du kan klage over en vurdering, hvis du har fået besked om det fra Vurderingsstyrelsen. Her kan du læse mere om, hvordan du klager, og hvad du bør være opmærksom på.

Billede af huse set fra oven

Der åbnes for klageadgangen i forbindelse med, at de nye vurderinger udsendes. Vurderingsstyrelsen sender vurderingerne ud i etaper, og de første nye ejendomsvurderinger sendes til boligejerne fra efteråret 2021.

Boligejerne får besked, når de kan klage over deres ejendomsvurderinger

Når du har fået brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt, kan du sende en klage over din vurdering til Skatteankestyrelsen.

 • Sådan sendes vurderingen ud

  Inden vurderingen af en ejendom sendes, får boligejeren sendt de oplysninger, som Vurderingsstyrelsen mener, er væsentlige for den nye vurdering, til sin e-Boks. Hvis der er fejl i data, eller mangler der oplysninger, skal boligejeren give Vurderingsstyrelsen besked.

  Boligejeren får vurderingen af ejendommen sendt til sin e-Boks.

  Efter modtagelsen af vurderingen får den enkelte boligejer besked, når der kan klages. På dette tidspunkt kan du som boligejer klage over den nye vurdering for 2020 og vurderingerne for 2013, 2015, 2017 og 2018 (de historiske vurderinger). Du kan også klage over eventuelle omvurderinger af din ejendom for årene 2013-2019.

  Klagemulighederne og klagefristen er beskrevet i et brev fra Vurderingsstyrelsen, som sendes til din e-Boks, når du kan klage. Du kan også læse om klagemulighederne på Vurderingsportalen.

  Hvis du er fritaget fra Digital Post, bliver brevene om vurderingen sendt til dig som fysisk post.

  På Vurderingsportalen kan du læse mere om ejendomsvurderingerne.

  Gå til Vurderingsportalen

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du har modtaget Vurderingsstyrelsens brev med titlen Hvis du vil klage, er det nu muligt.

 • Andre situationer, hvor boligejere kan klage
  • Hvis du har modtaget Vurderingsstyrelsens brev med titlen I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, som sendes til blandt andet ejere af erhvervsejendomme mv. og visse ejerboliger fra foråret 2021.
   Læs mere om erhvervsejendom mv.
  • Hvis du har bedt Vurderingsstyrelsen om at genoptage vurderingen af en ejendom, og du har modtaget et brev med en (ny) vurdering, eller du har modtaget et brev med et afslag på genoptagelse.
   Læs mere om genoptagelse
  • Hvis du har modtaget et brev eller meddelelse fra Vurderingsstyrelsen med en omvurdering af en ejendom. Bemærk, at klagefristen for omvurderinger pr. 1. oktober 2020 er udløbet.
   Læs mere om omvurdering

Sådan klager du

Det er enkelt at sende en klage, men der er nogle ting, du bør være opmærksom på, inden du klager. Eksempelvis om din klage får betydning for din boligskat. Du skal også være opmærksom på, at vurderingen – dvs. ejendomsværdien eller grundværdien – for 2020 kun kan ændres af klagemyndighederne, hvis ændringen er på mere end 20 %.

Få mere vigtig viden, inden du klager

Hvis du vil klage, skal du bruge Skatteankestyrelsens klageformular, medmindre du er fritaget eller undtaget fra Digital Post. Når du bruger klageformularen, er der nogle dokumenter, som du bør have klar.

Læs mere om, hvordan du klager

Sådan behandler vi en klage over en vurdering

Se de trin, som en typisk klagesag om vurdering af en ejerbolig går igennem, inden den afgøres.

 • Du får besked om, at du kan klage

  Det er ikke muligt at klage over din nye vurdering eller de historiske vurderinger af din ejendom, før du har fået besked om, at du kan klage. 

  Du får besked i et brev fra Vurderingsstyrelsen. Brevet hedder Hvis du vil klage, er det nu muligt.

 • Du sender din klage til Skatteankestyrelsen

  Du skal huske følgende:

  • Du skal sende din klage via Skatteankestyrelsens online klageformular. Læs mere her, hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post
  • Du skal indbetale et klagegebyr samtidig med, at du indsender din klage, da klagen ellers bortfalder.
   Du kan læse mere om klagegebyret på denne side
  • Klagen skal være skriftlig
  • Klagen skal være begrundet
  • Den vurdering, du klager over, skal angives
  • Alle de punkter, du klager over, skal angives
  • Hvis du vil klage over den nye vurdering 2020, skal du både vedhæfte brevet Vi har vurderet din ejendom og brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt.
  • Hvis du vil klage over en historisk vurdering, skal du både vedhæfte brevet Sådan finder du de historiske vurderinger og brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt.
  • Du skal desuden vedhæfte kopi af samtlige dokumenter, der støtter og underbygger din klage.

  Gå til klageformularen

 • Du får en bekræftelse på, at vi har modtaget din klage
  • Vi sender en bekræftelse til dig om, at vi har modtaget din klage. Vi sender bekræftelsen med Digital Post.
   Du kan læse mere om Digital Post her
  • Vi underretter Vurderingsstyrelsen om din klage
  • Vurderingsstyrelsen sender deres materiale om sagen til Skatteankestyrelsen - Vurderingsstyrelsen kan dog beslutte at genoptage din ejendomsvurdering, hvis du er enig i dette.
 • Sagen afventer sagsbehandling

  Vi vil behandle din sag så hurtigt som muligt, men sagsbehandlingstiden kan være lang. Det skyldes, at vi har en meget stor mængde sager. Sagerne behandles som udgangspunkt i den rækkefølge, vi modtager dem, og alle sager får en grundig behandling.

 • Sagsbehandlingen begynder
  • En sagsbehandler læser din klage og den afgørelse, du klager over
  • Sagsbehandleren sætter sig ind i sagens andre bilag og oplysninger
  • Sagsbehandleren finder de relevante retsregler.
 • Du modtager din afgørelse
  • Det er Skatteankestyrelsen eller et vurderingsankenævn, der træffer afgørelse i sagen, medmindre din sag bliver henvist til Landsskatteretten
  • Vi sender dig en afgørelse ca. 12-18 måneder efter, at vi har modtaget din klage.
  • Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du indbringe sagen for domstolene
  • Sammen med afgørelsen får du en vejledning om, hvordan sagen kan indbringes for domstolene.

Har du spørgsmål om din ejendomsvurdering eller boligskat?

Du skal henvende dig til Vurderingsstyrelsen eller gå til Vurderingsportalen, hvis du har spørgsmål om din ejendomsvurdering. 

Hvis du har spørgsmål om boligskat, kan du også læse mere på Vurderingsportalen.

Læs om vurderingen og om boligskat på Vurderingsportalen

Spørgsmål og svar om klage over vurderingen

Find svar på de hyppigste spørgsmål om klage over vurdering af ejerboliger.

 • Hvornår får jeg min nye ejendomsvurdering?

  Du kan læse tidsplanen for ejendomsvurderingerne på Vurderingsportalen.

  Gå til Vurderingsportalen

 • Hvordan klager jeg over min ejendomsvurdering?

  Du skal som udgangspunkt benytte Skatteankestyrelsens klageformular, når du sender klagen.

  Der er nogle ting, du bør være opmærksom på, inden du sender en klage. Og hvis du klager, beder vi dig om at have nogle dokumenter klar.

  Læs mere om, hvordan du klager

 • Hvad kan jeg klage over?

  Hvis du har fået din nye ejendomsvurdering for 2020 og brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt, kan du som boligejer klage over vurderingen for 2020.

  Du kan også klage over vurderingerne for 2013, 2015, 2017 og 2018 (de historiske vurderinger).

  Hvis din ejendom er blevet omvurderet for årene 2013-2019, kan du derudover klage over omvurderingerne.

  Du kan læse mere om, hvad du kan klage over i Vurderingsstyrelsens brev Hvis du vil klage, er det nu muligt.

 • Hvad koster det at klage?

  Det koster 1.100 kr. at klage over en vurdering for 2020.

  Det koster 500 kr. at klage over en vurdering for hvert af årene 2013-2019.

  Klager du over vurderinger for flere ejendomme, skal du betale gebyr for hver ejendom.

  Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Hvis du klager over flere vurderinger, får du kun klagegebyret tilbage for de vurderinger, hvor du får helt eller delvist medhold i din klage.

  Læs mere om klagegebyr

 • Hvor lang tid tager det at behandle en klagesag?

  Vi sender dig en afgørelse ca. 12-18 måneder efter, at vi har modtaget din klage.

  Du får den forventede sagsbehandlingstid oplyst samtidig med vores bekræftelse af, at vi har modtaget klagen.

Ring til os, hvis du har spørgsmål

Har du andre spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte os.

Find vores telefonnummer og åbningstider